XML карта на сайта

XML карта на сайта се отнася до формат на XML документ, който се използва за категоризиране на всички съответни страници, файлове, публикации и т.н. на уебсайт. XML карта на сайта е създадена, за да помогне на роботите на роботите на търсачката да идентифицират страници на уебсайт. Може да се счита за пътна карта на уебсайта.

Related Термини

Вашият коментар